มูลนิธิเทโร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ.2562 กำหนดรับสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562       ประกาศรายชื่อ ผู้ลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อเรื่อง “การจัดทำผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ“ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้       งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย และการวิจัยเชิงคุณภาพ (RESEARCH METHODOLOGY DESIGN AND QUALITATIVE RESEARCH) และเรื่อง การโจรกรรมทางวรรณกรรม       ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมวิจัยในการดำเนินการต่อสัตว์ทางวิทยาศาสตร์“ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Day:VF3) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็น       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)        รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์” วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน      
       เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       จริยธรรมการวิจัย
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  50
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  288
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,443
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  510,608
  IP :  34.225.194.102
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ประวัติความเป็นมา
        สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 9 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พ.ศ. 2558 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารและส่งเสริมการวิจัย การสร้างนวัตกรรม การบริการการวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยี ดูแลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพานิชย์และเชิงสาธารณะ   ในส่วนของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายใต้สมาร์ทฟาร์มของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นพื้นที่ที่ใช้ทดลองในทางการเกษตรและเป็นแหล่งผลิตผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ในขณะที่ อพ.สธ-มกส. ถือเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานสืบสานและตอบสนองโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ สำหรับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานบริหารและจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั้น ถือเป็นศูนย์กลางแห่งการเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าให้เป็นผู้ประกอบการ ภายใต้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถของตนให้มีศักยภาพ รวมทั้งเป็นหน่วยกลางประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนในการอำนวยความสะดวก และความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่