มูลนิธิเทโร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ.2562 กำหนดรับสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562       ประกาศรายชื่อ ผู้ลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อเรื่อง “การจัดทำผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ“ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้       งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย และการวิจัยเชิงคุณภาพ (RESEARCH METHODOLOGY DESIGN AND QUALITATIVE RESEARCH) และเรื่อง การโจรกรรมทางวรรณกรรม       ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมวิจัยในการดำเนินการต่อสัตว์ทางวิทยาศาสตร์“ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Day:VF3) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็น       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)        รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์” วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน      
       เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       จริยธรรมการวิจัย
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  55
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  293
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,448
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  510,613
  IP :  34.225.194.102
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
มกส. 2.1-1-1  ภาพถ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มกส. 2.1-1-2  ภาพถ่ายที่ทำการสถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่นามน ณ อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่ในเมือง ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2
มกส. 2.1-1-3  หน้าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มกส. 2.1-1-4  หน้าระบบสารสนเทศข้อมูลอาจารย์, นักวิจัย และข้อมูลโครงการวิจัย
มกส. 2.1-1-5  หน้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System หรือระบบ NRMS)
มกส. 2.1-2-1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
มกส. 2.1-2-2  ภาพถ่าย ห้องปฏิบัติการต่างๆ
มกส. 2.1-2-3  ภาพถ่ายห้องสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
มกส. 2.1-2-4  ภาพถ่ายห้องสมุด หรือกลุ่มงานวิทยบริการ (มุมสารสนเทศงานวิจัย)
มกส. 2.1-2-5  ภาพถ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์
มกส. 2.1-2-6  ภาพถ่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มกส. 2.1-2-7  ภาพถ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์
มกส. 2.1-2-8  ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System หรือ ระบบ NRMS)
มกส. 2.1-2-9  หน้าระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
มกส. 2.1-2-10  หน้าเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มกส. 2.1-2-11  หน้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System หรือ ระบบ NRMS)
มกส. 2.1-2-12  หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   
มกส. 2.1-2-13  วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มกส. 2.1-3-1  ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ปี 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มกส. 2.1-4-1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ฯ และเอกสารบันทึกข้อความให้นักวิจัยไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
มกส. 2.1-4-2  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ฯ และเอกสารบันทึกข้อความให้นักวิจัยไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
มกส. 2.1-5-1  เอกสารโครงการฝึกอบรมการจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
มกส. 2.1-5-2  เอกสารโครงการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ”
มกส. 2.1-5-3  เอกสารโครงการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ”
มกส. 2.1-5-4  โล่รางวัลของนักวิจัย
มกส. 2.1-5-5  หน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (ประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่น)
มกส. 2.1-5-6  หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่น)
มกส. 2.1-6-1  ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  พ.ศ. 2560
มกส. 2.1-6-2  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 015/2560เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มกส. 2.1-6-3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของผลงานจำนวน 1 เรื่อง
มกส. 2.2-1-1  ประกาศการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
มกส. 2.2-1-2  สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มกส. 2.2-1-3  สรุปจำนวน รายชื่ออาจารย์ประจำทั้งหมด
มกส. 2.3-1-1  รายชื่อผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
มกส. 2.4-1-1  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์